Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe

Pro ACN je ochrana osobních údajů nezávislých podnikatelů („NP“) a zákazníků prioritou. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a poskytovat Vám přitom služby a produkty vysoké kvality.

Cíl a rozsah Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů ACN Europe („Zásady ochrany osobních údajů “) vydává ACN Europe B.V., společnost se sídlem v Nizozemsku pro vlastní účely a pro účely svých přidružených společností v Evropě (souhrnně „ACN“, „Skupina ACN“, "My" nebo „Nás“) v zájmu objasnění postupů ACN při zpracování údajů. ACN zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky obecného nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů a nařízení zemí, kde poskytuje produkty a služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje vymezené směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vnitrostátními právními předpisy pro ochranu údajů a na další osobně identifikační informace, které poskytnete ACN („Osobní údaje“). V případě zákazníků z řad podniků nejsou informace o podniku obecně Osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým shromažďujeme a zpracováváme Vámi poskytnuté informace, vaše právo určit, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje a právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu a vymazání. Dodatečné podrobnosti týkající se používání vašich informací v souvislosti se specifickými službami a produkty ACN jsou uvedeny v příslušných všeobecných podmínkách a dalších dokumentech, které Vám byly poskytnuty v souvislosti s Vaším vztahem k nám, které byste si měli přečíst společně se Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas se shromažďováním a používáním Osobních údajů

Vaše Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně s vaším souhlasem. Tento souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů můžete ACN odepřít nebo zrušit. Určité Osobní údaje jsou požadovány k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty nebo abychom plnili své právní závazky, a tím, že odepřete nebo zrušíte svůj souhlas s používáním těchto Osobních údajů, můžete ACN zabránit v poskytování Vámi požadovaných služeb a produktů. Jiné Osobní údaje nejsou zapotřebí k tomu, abychom Vám poskytovali služby nebo produkty, ale slouží ke zlepšování našich služeb, pro marketingové účely, účely komunikace a pro další zákonné účely, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Námi shromažďované Osobní údaje a další informace se liší v závislosti na vašem vztahu k ACN. Osobní údaje a další informace, které shromažďujeme, zahrnují mimo jiné tyto údaje:

• Jméno;
• Údaje o společnosti;
• Adresa trvalého bydliště a obchodní adresa;
• Datum narození;
• Rodné číslo;
• Telefonní číslo;
• IP adresa a adresa MAC a údaje o prohlížeči;
• E-mailová adresa;
• Bankovní údaje, informace o kreditní nebo debetní kartě nebo další informace potřebné ke zpracování vašich plateb nebo plateb Vám určených;
• Demografické informace, jako jsou informace o zaměstnání, zálibách, vzdělání, pohlaví, etnické příslušnosti a příjmu;
• Informace o poloze;
• Nahrávky telefonních hovorů;
• E-maily a písemná komunikace; a
• Jiné identifikační údaje.

Jakým způsobem údaje shromažďujeme?

Vaše Osobní a jiné údaje shromažďujeme různými způsoby, mimo jiné:

• když zadáte své Osobní údaje ACN prostřednictvím našich internetových stránek;
• když ACN zašlete papírovou nebo online objednávku služeb nebo produktů ACN;
• když ACN zašlete Žádost a Smlouvu nezávislého podnikatele;
• prostřednictvím webových stránek, služeb a produktů našich NP nebo zákazníků;
• když s Námi komunikujete e-mailem, telefonem, faxem, po chatu nebo jiným způsobem;
• když ACN její obchodní partneři poskytnou vaše Osobní údaje; a
• při používání Cookies.

ACN Vás nebude telefonicky ani e-mailem kontaktovat za účelem požadování informací, např. čísla kreditní karty, čísla účtu, hesla a kódů PIN. Doporučujeme Vám, abyste neotvírali e-maily požadující tento druh informací a neodpovídali na ně a abyste v případě, že takovou žádost obdržíte, kontaktovali ACN.

Používání Cookies

Cookies jsou malé textové soubory zaslané do vašeho počítače, prostřednictvím nichž naše internetové stránky mohou identifikovat nastavení počítače a Vámi zasílané informace, abyste je nemuseli opětovně zadávat, když navštívíte internetovou stránku nebo když navštívíte novou stránku na stejných internetových stránkách. Cookies využíváme rovněž k tomu, abychom vyhodnotili, jak naše internetové stránky používáte, a My tak mohli vycházet vstříc vašim potřebám. Při prvním návštěvě jedné z našich internetových stránek obdržíte upozornění o používání Cookies. Můžete se rozhodnout, zda váš počítač bude, nebo nebude Cookies přijímat úpravou nastavení prohlížeče (například v části „Možnosti Internetu“, „Nastavení“ nebo „Předvolby“ prohlížeče). Avšak upozorňujeme, že rozhodnutí Cookies nepřijímat může mít vliv na užívání našich internetových stránek. Podrobné informace o tom jak spravovat nebo odstranit Cookies jsou k dispozici na internetové stránce www.allaboutcookies.org.

 

Jak vaše Osobní údaje používáme?

ACN shromažďuje a zpracovává Osobní údaje pro různé zákonné účely, mimo jiné:

• pro ověření, zpracování a spravování vašich objednávek služeb a produktů ACN;
• pro zajištění bezpečného objednávkového procesu, k posouzení vaší úvěrové spolehlivosti a pro provádění kontroly důvěryhodnosti v souvislosti s vaším nákupem nebo používáním služeb a produktů ACN;
• pro úhradu vašich plateb za služby a produkty ACN;
• pro udržování našeho obchodního vztahu s Vámi, včetně zprostředkování fakturace a zákaznických služeb;
• pro analýzu, porozumění a reakci na vaše potřeby v oblasti služeb, včetně vědeckého a trhového průzkumu a průzkumů veřejného mínění;
• pro zlepšování produktů a služeb, které Vám nabízíme, a pro vývoj nových produktů a služeb;
• pro plnění našich právních a regulačních závazků a pro ochranu právních a finančních zájmů ACN (včetně odhalování a prevence podvodů) a pro provádění šetření dodržování nezávislých podnikatelů;
• pro dodržování oznamovací povinnosti ACN vůči vládním agenturám;
• pro poskytování služeb našim nezávislým podnikatelům a zajištění shody s našimi smluvními závazky vůči nezávislým podnikatelům;
• pro placení provizí a bonusů nezávislým podnikatelům;
• pro přípravu interního výkaznictví o záležitostech zákazníků a NP a obecných obchodních potřebách;
• pro poskytnutí sponzora NP a vedení nezávislých podnikatelů;
• pro zjednodušení finančních, účetních a administrativních funkcí;
• pro zadání Vašich údajů do veřejně přístupné informační služby a adresářů, které provozujeme my nebo licencovaná třetí strana; a
• pro identifikování a informování Vás o službách a produktech ACN a jejích obchodních partnerů, které by Vás mohly zajímat, včetně zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Vaše Osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími členy skupiny ACN nebo jinými třetími stranami, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje mohou být také poskytnuty vládním orgánům a orgánům činným v trestním řízení jako součást regulačních, statistických nebo analytických zpráv požadovaných nebo povolených příslušnými zákony a nařízeními, pro účely vyšetřování a předcházení potenciálně protiprávní činnosti nebo v reakci na konkrétní žádosti těchto orgánů nebo jako součást statistických a analytických zpráv.

Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

ACN uchovává vaše Osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly tyto údaje původně shromážděny, a která se může lišit v závislosti na typu shromážděných Osobních údajů a účelu, pro který byly údaje shromážděny. V souvislosti se smluvním vztahem, který máme s Vámi, uchováváme Vaše Osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba, abychom vám poskytli naše služby a řešili jakékoli dotazy nebo stížnosti, které byste k těmto službám mohli mít. Pokud používáme Osobní údaje pro naše marketingové účely, uchováváme údaje, pokud jsou tyto údaje relevantní pro tento účel a aktuální. V určitých případech je třeba, abychom vaše Osobní údaje uchovávali po minimální dobu za účelem splnění právních požadavků. Neuchováváme vaše Osobní údaje po dobu delší, než je povoleno zákonem.

Kde a jak vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše Osobní údaje jsou uloženy na bezpečných počítačových serverech v Nizozemsku, anebo Polsku. Některé Osobní údaje jsou předávány naší mateřské společnosti a přidruženým subjektům ACN v zemích mimo Evropskou unii, včetně Spojených států. Viz níže Předávání Osobních údajů. Veškeré Osobní údaje jsou uloženy v souladu se standardy odvětví. Viz níže Bezpečnost.

Internetové stránky třetích stran

Internetové stránky ACN mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran vlastněné nebo provozované obchodními partnery ACN nebo jinými osobami/společnostmi. Pokud budete tyto odkazy následovat, opustíte internetové stránky ACN. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na internetové stránky třetích stran a doporučujeme Vám se před jejich používáním obeznámit s pravidly sdílení Osobních údajů platných pro dané internetové stránky.

Údaje držitele karty

ACN může vyžadovat, aby NP a zákazníci poskytli informace o kreditní nebo debetní kartě ("Údaje držitele karty") v souvislosti s nákupem některých produktů a služeb ACN. Údaje držitele karty mohou být použity pro běžné platby a uloženy pro budoucí nebo opakující se platby. Platby mohou být prováděny přímo společnosti ACN nebo prostřednictvím dodavatelů třetích stran. ACN udržuje kontroly, které jsou v souladu se Standardem pro bezpečnost dat v oblasti platebních karet a dalšími standardy odvětví, které chrání Údaje držitele karty; tyto záruky však nemusí zabránit každému neoprávněnému pokusu o přístup, získání nebo použití Údajů držitele karty.

Předávání Osobních údajů

1. (1) V rámci skupiny ACN a zámoří

ACN může předat vaše Osobní údaje pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jiným členům skupiny ACN, z nichž některé mohou být umístěny mimo Evropskou unii. Předání členům skupiny ACN se sídlem v Evropské unii splňují požadavky obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalších platných právních předpisů. V současné době ACN předává osobní údaje do zámoří naší mateřské společnosti LKN Communications, Inc., se sídlem ve Spojených státech, s níž ACN uzavřela Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, aby zajistila, že předání, zpracování a ochrana Osobních údajů bude v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

2. (2) Třetím stranám

Občas ACN může vaše Osobní údaje také předávat třetím stranám pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. ACN předává Osobní údaje třetím stranám, pouze pokud třetí strana: (a) poskytne dostatečné záruky, že bude chránit Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů; nebo (b) uzavře s ACN smlouvu, která se zabývá předáváním a zpracováním Osobních údajů; nebo (c) pokud třetí strana sídlí v Evropské unii nebo v jiné zemi, kde je převod povolen podle GDPRnebo dalších příslušných právních předpisů.

Bezpečnost

ACN přijala technologická a organizační opatření pro ochranu vašich Osobních údajů před nepovoleným nebo neoprávněným přístupem nebo použitím při shromažďování údajů a po dobu, kdy údaje uchováváme. Na citlivé informace (např. pohlaví, etnická příslušnost, finanční informace a Údaje držitele karty) se vztahují zvýšená bezpečnostní opatření. Rovněž Vám doporučujeme přijmout opatření pro ochranu vašich Osobních údajů tím, že zachováte důvěrnost vašeho uživatelského jména a hesla, budete se odhlašovat z internetových stánek ACN, zavírat webové prohlížeče po ukončení aktivity online, pravidelně měnit heslo a nebudete poskytovat Osobní údaje neznámým osobám.

Komunikace mezi ACN a Vámi může probíhat prostřednictvím e-mailu nebo chatu a tato sdělení mohou někdy obsahovat Osobní informace. Nezachycujeme nebo sdělujeme obsah komunikace prostřednictvím e-mailu a chatu neexistuje-li oprávnění nebo soudní příkaz, nebo pokud není požadováno jako součást probíhajícího vyšetřování; nicméně, tento druh komunikace nemusí být bezpečný. Doporučujeme Vám nezasílat citlivé informace, (např. pohlaví, etnická příslušnost, finanční informace a Údaje držitele karty), prostřednictvím e-mailu nebo chatu a nebudeme Vás tímto způsobem žádat o poskytnutí takových informací.

Vaše právo na přístup k Osobním údajům a další práva

Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům, na opravy Osobních údajů v případě, že Námi evidované údaje jsou chybné, a v určitých případech na smazání vašich Osobních údajů. Pro získání kopie, upravování nebo mazání vašich Osobních údajů kontaktujte pracovníka oddělení Ochrany údajů e-mailem na adrese euprivacyofficer@acneuro.com nebo poštou na adrese:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Ve věci žádosti o přístup k vašim Osobním údajům nebo o jejich opravu můžeme zavést odůvodněná omezení a v případě neodůvodněných nebo nadměrných požadavků Vám můžeme za poskytování Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek v rozsahu povoleném zákonem. Pokud požadujete vymazání svých údajů, nemusíme být schopni poskytovat Vám produkty a služby. Je Nám povoleno uchovávat některé z vašich Osobních údajů v zájmu plnění našich právních a finančních potřeb, potřeb auditu a obchodních potřeb i v případě, že požadujete jejich vymazání.

Kromě těchto práv na přístup a vymazání můžete mít právo vznést námitky proti konkrétnímu zpracování údajů a požádat o omezení zpracování, stejně jako právo na přenositelnost dat. Kromě toho máte v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů právo kdykoli odvolat souhlas a právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Omezení odpovědnosti

ACN vynakládá přiměřené úsilí, aby dodržovala podmínky Zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů týkajících se zpracování Vašich Osobních údajů. S výjimkou situací stanovených příslušnými zákony ACN neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, které mohou být následkem nedodržování Zásad ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

ACN může Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího vyrozumění kdykoli změnit. Všechny změny nabývají platnosti bezprostředně po zveřejnění na internetových stránkách ACN.

Verze 6.05
Datum vystavení: 23. května 2018